Anasayfa > Basın Merkezi > 2011 > Aralık > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (12/2011)

UNICEF engelli çocukların her tür gelişmede kapsanmaları çağrısında bulundu


NEW YORK, 3 Aralık 2011 - UNICEF Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla bugün yaptığı açıklamada küresel kalkınma topluluğuna, haklarının yaşama geçebilmesi için engelli çocuklara ve gençlere daha fazla özen gösterip bu kesime yatırım yapma çağrısında bulundu ve Engellilerin Hakları Sözleşmesi'nin tüm ülkelerce onaylanması çağrısını yineledi.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake konuya ilişkin şunları söyledi: “Engelli çocuklar diğer tüm çocuklarla aynı haklara sahiptir; yaşamlarının en iyi biçimde sürmesi ve seslerini duyurma açısından diğerleriyle aynı fırsatlara layıktır. Engelli çocukların tam katılımı önündeki engelleri ortadan kaldırmak durumundayız. Bu çocukların haklarını görmezden gelen programlara ve yapabilecekleri katkıları küçümseyen önyargılara karşı mücadele etmeliyiz.”

Engelli çocuklar, en fazla kenara kıyıya itilen, en fazla dışlanan grubu oluşturmaktadır. Yaşıtlarıyla kıyaslandığında, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerden dışlanmaktadırlar. Çoğu durumda toplumda başkaları gibi yer alma fırsatlarından da yoksun bırakılmakta, şiddet ve istismara daha fazla maruz kalmaktadırlar.

Engelli kız çocuklar ise cinsiyetleri nedeniyle ayrıca fazladan ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Engelli kız çocuklar, aile, toplum, okul ve daha geniş anlamda sosyal çevrelerde marjinal konuma düşmenin yanı sıra, şiddet, yaralanma, istismar, ihmal, ihmalkâr muamele, kötü muamele ve sömürü gibi olumsuzluklara da daha açık durumdadırlar.

Engelli çocukların gerekli sağlık bakım ve hizmetlerinden yararlanmaları, kliniklere götürülmeleri, tedavi görmeleri veya aşılanmaları daha düşük bir olasılıktır. Ayrıca, HIV/AİDS dahil olmak üzere kişilerin kendilerini çeşitli hastalıklardan nasıl koruyabileceklerine ilişkin bilgilerin en son ulaştığı kesim engelliler olduğu gibi, kendilerini tehlikede hissettiklerinde bunu yakınlarına söylemekte en fazla güçlük çekenler de gene onlardır. Bu tür bilgilerin görme veya işitme engelli veya zihinsel sorunu olan çocuklara ulaştırılabileceği formatlar son derece sınırlıdır.

Engelli çocuklara yönelik ayrımcılığın çeşitli kaynakları vardır. Bunların arasında, sonuçta damgalanmaya ve toplumsal dışlanmışlığın daha da pekişmesine yol açan cehalet, önyargılar ve kültürel normlar sayılabilir. Engellilerin katılımının önündeki engeller de çeşitlidir: fiziksel çevreye, enformasyon ve iletişime erişememe; yeterli yasal düzenleme olmaması; bu alandaki kamu politikalarının ve izleme mekanizmalarının yetersiz kalması; öğretmenlere ve diğer hizmet sunucularına eğitim verilmemesi…

Engelli çocukların yaşamlarını iyileştirme yönündeki çabaların önündeki başlıca engellerden biri de güvenilir verilerin kıt oluşudur. Veri toplama çalışmaları engelli çocukları kapsamadığında, bu çocuklar politikalara ilişkin tartışmalarda ve bütçe tahsislerinde de dikkate alınmamaktadır.

Engelli çocukların durumlarında belirli iyileşmeler olmaktadır. Ancak gene de, özellikle yoksulluk ve eşitsizliklerin daha derin olduğu yerlerde bugün de büyük boşluklar görülmektedir. Küresel toplum Binyıl Kalkınma Hedeflerini daha eşitlikçi biçimde gerçekleştirmek üzere birlikte çaba gösterirken şu hususları da gözetmeli, bu alanlarda daha fazla çaba harcamalıdır: engelli çocukların haklarını koruyacak daha etkili yasal düzenlemeler gerçekleştirilmesi; engelli çocukları ve ailelerini yerel toplum ve ülke ölçeklerinde destekleyecek programlar ve hizmetler geliştirilmesi; kalıpçı yaklaşımlara son verilmesi; dalgalayıcı tutum ve davranışlara karşı mücadele edilmesi ve engellilere yönelik tutumların değiştirilmesi.

Lake sözlerine şöyle son vermiştir: “UNICEF, engelli çocuklarla haklarının tam anlamıyla yaşama geçirilmesi arasında duran engelleri ortadan kaldırmak üzere ortaklarıyla çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır.”

 

Daha fazla bilgi için:

Dumeetha Luthra, UNICEF Media, New York, + 1 212 326-7495; drluthra@unicef.org

Sema Hostaç UNICEF Türkiye İletişim Sorumlusu, 0312 4541000, shosta@unicef.org