Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2015)

UNICEF: En yoksul durumdaki çocuklar kamusal eğitim kaynaklarından en varlıklı çocuklara göre 18 kat daha az yararlanabiliyor


UNICEF hükümetlere, bağışçılara ve özel sektöre, eğitim alanındaki yatırımları yalnızca artırmakla kalmayıp bu yatırımları daha akıllıca yapmaları çağrısında bulundu 


DAVOS, 22 Ocak 2015– UNICEF tarafından bugün yayınlanan yeni bir rapora göre dünyadaki birçok ülkede nüfusun yüzde 20’lik en varlıklı kesiminden çocukların eğitimi için kullanılan kamu kaynaklarıyla karşılaştırıldığında nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesimine mensup çocukların eğitimi için çok daha az kaynak kullanılmaktadır. O kadar ki, bu fark 18 kata kadar çıkabilmektedir.
 
Eğitim ve Eşitlik için Yatırım, düşük gelirli ülkelerde kamusal eğitim kaynaklarının ortalama olarak yüzde 46’sının doğrudan doğruya en fazla eğitim görmüş yüzde 10’luk bir öğrenci kesimine yarar sağladığını belirtmektedir. Alt-orta gelir düzeyindeki ülkelerde bu rakam yüzde 26’dır. Bu dengesizlik, genel olarak eğitimde en üst düzeylere kadar gelebilen en varlıklı hanelerde yaşamakta olan çocukların lehine sonuçlar vermektedir.
 
Bill ve Melinda Gates Vakfı desteğinde UNICEF tarafından bu yıl yayınlanacak bir dizinin ilki olan rapor daha hakkaniyetli bir eğitim harcamaları modelini güçlü biçimde savunmaktadır. Rapor, hükümetlere, en marjinal konumdaki çocukların ihtiyaçlarına öncelik tanımaları çağrısında bulunmaktadır. Kastedilen, yoksullar, kız çocuklar, etnik ve dilsel azınlıklar, engelli çocuklar ve çatışma bölgelerinde yaşayanlardır.
 
UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Yoka Brandt’ın açıklaması şöyle: “Bugün dünyamızda ilkokul ve orta öğretimin ilk kademesi çağında yaklaşık 1 milyar çocuk vardır ve bu eğitime yapılacak yatırımlar için 1 milyar gerekçe demektir. Bu çocukların önemli bir bölümü yoksulluk, çatışma, ayrıca cinsiyete, engellilik durumuna ve etnik kökene bağlı ayrımcılık gibi nedenlerden dolayı kaliteli eğitim alamamaktadır. Bu durumu değiştirmek için, daha fazla kaynak ayırarak ve bu kaynakları daha eşitlikçi biçimde tahsis ederek bugünkü uygulamaları kökünden değiştirmemiz gerekiyor.”
 
Rapor ayrıca eğitimde daha ötede ciddi bir krize ışık tutmaktadır. Okula erişimin yaygınlaştırılmasında ilerleme duraksamıştır: İlköğretim çağında olup da okula gitmeyen 58 milyon çocuk dururken Binyılın Kalkınma Hedefi 2’ye (herkesin ilkokul eğitimi görmesi) ulaşılamayacağı açıktır. Dahası, halen okula giden çocukların önemlice bir bölümü ise aslında öğrenememektedir. Eldeki verilere göre ilköğretimde 4. sınıfa gelen 130 milyon çocuk okuma ve aritmetik temelini kavrayamamıştır.
 
Okul çağındaki nüfus genişledikçe bu durum daha da kötüye gidecektir. Herkese ilköğretim sağlanması hedefinin gerçekleşebilmesi için yaşları 3 ile 15 arasında değişen fazladan 619 milyon çocuğun 2030 yılına kadar okullaşması gerekmektedir ve bu da bugünkü sayıların yüzde 57 artmasını gerektirecektir.
 
Durum böyleyken, eğitime ayrılan kamu kaynakları azalmaktadır. Düşük gelir düzeyindeki 46 ülkede herkese temel eğitim verilebilmesi için gerekli kaynaklarda 26 milyar dolar tutarında bir açık vardır ve eğitime yönelik resmi kalkınma yardımları 2009 yılından bu yana yüzde 10 azalmıştır. Geleceğe yönelik olarak bakılırsa, dünyada en fazla kar yapan 15 şirketin yıllık karlarının yalnızca yüzde 5’lik bir bölümü bu kaynak çağını kapatabilecektir.
 
UNICEF, hükümetlere ve bağışçılara eğitime yönelik harcamalarını artırma, kaynakların daha etkin biçimde kullanılmasını ve daha eşitlikçi biçimde dağılımını sağlama çağrısında bulunmaktadır. Özel sektör de kaynakların eğitim alanına seferber edilmesinde yaşamsal önemde bir role sahiptir.
 
Brandt sözlerini şöyle tamamlamıştır: “Eğitimin, çocuklar, aileler ve ülkeler açısından sürüp giden yoksulluk ve dezavantaj döngüsünü kırabileceğini uzun süredir biliyoruz. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için hükümetlerin ve özel sektörün eğitime yalnızca daha fazla yatırım yapmakla kalmayıp bu yatırımları daha akıllıca yapmaları gerekmektedir.”
 
###

Editörlere not:
Eğitim ve Eşitlik için Yatırımşu çağrıda bulunuyor:

Hükümetlere:
·         Daha fazla yatırım. Eğitime ayrılan kaynaklar aşırı sınırlıdır. Oysa ülkelerin kendi iç bütçelerinden bu alana daha fazla kaynak sağlamaları hem mümkün hem de gereklidir.
·         Hükümetler, eşitsizlikleri azaltmak üzere dezavantajlı çocuklara ve bölgelere net biçimde odaklanan kaynak tahsis politikaları benimsemelidir.
·         Hükümetler, düşük gelir düzeyindeki ülkelerde temel eğitime öncelik tanımalıdır. Orta gelir düzeyindeki ülkelerde yatırımlar önce orta, teknik ve mesleki eğitimi hedeflemelidir. Üst gelir düzeyindeki ülkeler ise üçüncü kademe eğitime odaklanmalıdır.
·         Erişim ve öğrenme üzerinde en fazla etkili olacak yatırımlara odaklanılmalıdır. Güçlü kanıtlardan hareketle tek tek ülkeler için en maliyet etkin müdahaleler ve politikalar belirlenmelidir.
·         Özellikle ilk sınıflar söz konusu olduğunda öğrenme değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi üzerinde durulmalıdır. Başta engelliler olmak üzere marjinal konumdaki çocuklara ilişkin daha gelişkin veriler toplanarak okula erişimin önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır.
·         Eğitimin sonuçları açısından topluluklara, ebeveynlere ve çocuklara daha fazla hesap verebilir olunmalıdır.
·         Dışlanmış çocuklara ve gençlere eğitim görme fırsatları sağlanması açısından yaygın öğretim ya da “ikinci şans” programları uygulanmalıdır.

Bağışçılar:
·         Eğitime yönelik yardımların artırılması. Dışsal kaynaklar yetersizdir ve eğitime yönelik resmi kalkınma yardımları 2009 yılından bu yana yüzde 10 azalmıştır.
·         Yatırımların, düşük gelirli ülkelerde, ilkokul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim alanlarında yoğunlaştırılması.
·         Küresel insani yardımlarda eğitime yüzde 10 pay ayrılması.

Özel sektöre:
·         Eğitime daha fazla yatırım ve kaynakları bu sektöre yönelik olarak harekete geçirmede daha fazla rol üstlenilmesi.
İş yaşamındaki hedeflerin ve uygulamaların eğitim alanındaki hedeflerle uyumlu hale getirilmesi.
 
UNICEF hakkında 
UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar çocukların yaşayıp gelişmelerine yardım amacıyla 190’dan fazla ülkede ve bölgede çalışmalar yürütmektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı temin edilmesinde dünyada en önde gelen kuruluş olan UNICEF çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve sanitasyon çalışmalarını, kız erkek tüm çocukların kaliteli eğitim görmelerini ve çocukların şiddet, sömürü ve AİDS’ten korunmasına yönelik çalışmaları desteklemektedir. UNICEF çalışmalarını tümüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarıyla finanse etmektedir. 
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
 
Bizi Twitterve Facebook’tan izleyin
 
Daha fazla bilgi için:
Elissa Jobson, UNICEF New York, Tel: +1 917 340 3017, ejobson@unicef.org
Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, Tel: +90 312 4541000 shosta@unicef.org