Anasayfa > Basın Merkezi > 2012 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2012)

Kanıtları politika ve sonuçlara dönüştürerek çocuklara yönelik şiddete karşı mücadelenin güçlendirilmesi


SARAYBOSNA Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan ve Türkiye'den Hükümet, Ombudsmanlık ve sivil toplum temsilcileri, Avrupa Birliği ile UNICEF tarafından başlatılan, Güneydoğu Avrupa 'da çocukların şiddetten korunmasına yönelik iki yıllık ortak girişim çerçevesinde bugün Saraybosna'da bir araya geldi.

AB’nin Sivil Toplum Yardımları tarafından finanse edilen proje, sivil toplum ve devlet tarafındaki aktörlerin ortaklığıyla çocuklara yönelik şiddeti belirleme, izleme ve bu olaylara karşı mücadelede kapasite güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Sözü edilen dört ülkenin kentlerinde ve köylerinde sağlık, eğitim, adalet ve sosyal güvenlik sektörleri ile polis teşkilatlarından yaklaşık 600 profesyonelle görüşmeler yapıldı. Sekiz ay süren bu araştırma, evlerde, okullarda, bakım kurumlarında, yargıda ve topluluklarda meydana gelen çocuklara yönelik şiddet olaylarına okulların, polisin, savcıların, yargıçların, sağlıkçıların ve sosyal çalışmacıların ne gibi tepkiler verdiklerine odaklandı. Elde edilen bulgular, hâlihazırdaki tepkilerin güçlü yanlarını ve zaaflarını ortaya koymuştur ve bunlar gerçekleştirilecek çalıştayın temelini oluşturmaktadır. 

Orta ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu’nun yer aldığı bölgenin UNICEF Çocuk Koruma Baş Danışmanı Jean-Claude Legrand konuya ilişkin şunları söyledi: “Çocuklara yönelik şiddet gizli bir olgu olmakla birlikte küresel bir kaygı vesilesidir. Bu ve benzeri araştırmalar, şiddet mağduru çocukların yeterince belirlenip desteklenemediğini ortaya koymaktadır. 

“UNICEF, bu alanda gerekli değişimi sağlayacak olan hükümetlere, sivil topluma, ombudsmanlara, parlamenterlere ve diğerlerine desteğini sürdürecektir. Asıl önemli olan, yaşamlarının hangi dönemlerinde ve hangi ortamlarda olurlarsa olsunlar çocukların şiddetin her türünden korunmasıdır.” 

Bu alanda çocuklar ve ailelerle birlikte çalışan profesyoneller, önleme ve aile destek hizmetlerine yönelik kaynakların artırılmasını altını çizerek tavsiye etmektedirler. Gerçi ortada yapılar ve politikalar vardır; ancak çocuklara yönelik şiddete karşı uyumlu, kapsamlı ve tüm sektörleri kapsayan bir tepki henüz yerleşiklik kazanmamıştır. 

Bugün başlayan iki günlük çalıştay, sevk sistemleri ile ilgili sorunların yanı sıra şiddet olaylarının çoğu kez gerekli mercilere bildirilmemesine yol açan anlayışın yarattığı güçlükleri ele alacaktır. Konferansa katılanlar ayrıca şiddetin belirli biçimlerinin toplumda kabul görmesine karşı en iyi nasıl mücadele edilebileceğini, hizmetlerin eşitsiz dağılımı, insani ve finansal kaynakların yetersizliği gibi sorunları ele aldılar. 

Tartışmaların ve tavsiyelerin odaklanacağı bir başka alan ise araştırmada belirlenmiş olan örnek uygulamalardır: sağlık çalışanlarının okullara yapacakları ziyaretler, şiddet olaylarının belirlenmesi açısından mükemmel bir fırsat olabilir. Önleyici programlar kimi okullarda ve topluluklarda şimdiden başlatılmıştır. Bölgede, bu konuda kararlı ve eğitimli profesyonellerin sayısı giderek artmaktadır. 

Üzerinde tartışılan başlıca tavsiyeler ise şunlardır:

·Şiddet olaylarının belirlenmesinde, sevk işlemlerinde ve şiddete karşı mücadelede asli rol oynayan profesyonellerin yetki ve sorumluluklarının nasıl pekiştirilebileceği.

· Neyin çocuklara yönelik şiddet anlamına geldiği konusunda toplumda bilinç ve duyarlılığın nasıl geliştirilebileceği. 

· Mevcut örnek uygulamaların nasıl yaygınlaştırılabileceği.

UNICEF’in ve Avrupa Birliği’nin çocukların her tür şiddetten korunması kararlılığını yansıtmak üzere her iki kuruluş, Avrupa Birliği içinde olsun dışında olsun tüm çocukların aynı korumadan ve temel haklarından yararlanması için nelerin yapılması gerektiğini titizlikle ele alacaktır.

Bu proje aynı zamanda 2006 yılında gerçekleştirilen, çocuklara yönelik şiddetin mahiyetini, yaygınlığını ve nedenlerini ayrıntılı biçimde ortaya koyan ve bu olgunun önlenmesi için net tavsiyelerde bulunan BM Çocuklara Yönelik Şiddet araştırmasının bir parçasını oluşturmaktadır. 

İrtibat:

Lely Djuhari
İletişim Uzmanı 
UNICEF ODA-BDT Bölge Ofisi 
Cenevre, İsviçre 
ldjuhari@unicef.org
web: www.unicef.org/ceecis

Nela Kacmarcik-Maduna
İletişim Görevlisi 
UNICEF Bosna Hersek

nkacmarcik@unicef.org