Anasayfa > Bilgi Merkezi > 

Bilgi Merkezi

SON EKLENENLER

Bilgi Merkezinde Aramak İstediğiniz Kelimeyi Giriniz

ACİL DURUMLARDA ÇOCUKLARA YÖNELİK TEMEL GÖREVLER

UNICEF’in Afet ve Acil Durumlarda Çocuklara Yönelik Temel Taahhütleri (ÇYTT)'ni içeren bu kitapçık son dönemlerde yaşanan krizlerde kazanılan deneyimlere dayanmakta ve çocuklar ve kadınların korunmasına yönelik ilk müdahalelerimizi özetlemektedir. Kitapçık ayrıca yapılanmanın her düzeyinde var olan temel çalışmalarımızı da ortaya koymaktadır.

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA'YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

Çocuk Koruma Çalışma Grubunun üyeleri, 2010 yılında kritik bir boşluk olarak görüleni ele almak amacıyla insani ortamlarda çocuk korumaya yönelik ihtiyaç olduğu konusunda anlaşmışlardır. İnsani Yardım Çalışmalarında Çocuk Korumaya Yönelik Asgari Standartlar insani ortamlarda çocuk koruma faaliyetinin desteklenmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Koruyucu Çevre- Poster 2014


REFAKATSİZ ve AİLESİNDEN AYRI DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler


Neredeyse bütün silahlı çatışmalarda, insanların toplu olarak yerlerinden edildiği durumlarda, doğal afetlerde ve diğer krizlerde çok sayıda çocuk, ailelerinden veya onlara bakmaktan sorumlu diğer yetişkinlerden ayrılmak zorunda kalır. Bu çocuklar, genelde bakım ve korumadan yoksun olduklarından böylesi ortamlardaki en korunmasız grupları oluştururlar. Bunların çoğu; ebeveynleriyle, kardeşleriyle ya da akrabaları arasından bildikleri veya onlara bakım sağlamaya istekli olan diğer yetişkinlerle yeniden bir araya getirilebilirler. Refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş çocuklar adına yapılacak eylemler uluslararası standartlarda belirlenen ilkeler tarafından yönlendirilmelidir. Bu ilkelerin geçerliliği, son yıllardaki çatışmalardan ve doğal afetlerden çıkarılan deneyimler ve dersler tarafından doğrulanmıştır. Elinizdeki yayın bu yönde gerçekleştirilecek eylemlerin temelini oluşturan rehber ilkeleri özetleme amacı taşır.


ACİL DURUMLARDA ÇOCUK DOSTU ORTAMLAR OLUŞTURMA KILAVUZU

Çocuk Dostu Ortamlar (ÇDO) acil durumlarda çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için bir ilk müdahale yöntemi olarak uygulanmakla birlikte zarar görmüş topluluklarla çalışırken bir başlangıç etkinliği olarak da uygulanmaktadır. Çünkü ÇDO’lar çok çabuk kurulabilmekte ve çocukların korunma, ruhsal sağlık, yaygın eğitim gibi haklarının hayata geçirilmesini sağlamaktadır. ÇDO’lar genel olarak acil durumlarda çocukların bakımı ve korunmasına katkıda bulunan geçici destek ortamlarıdır. Ancak bunlar aynı zamanda dezavantajlı çocuklara toparlanma ve uzun vadeli destek dönemi arasında bir geçiş yapısı görevini üstlenmektedir. ÇDO’lar farklı kurumlarca farklı şekillerde adlandırılmalarına rağmen (güvenli alanlar, çocuk merkezli alanlar, çocuk koruma alanları ya da çocuklar için acil durum alanları) yapılan müdahalelerin hepsi çocuklar ve gençler için var olan aynı yardım türleridir. Anlatımda kolaylılık açısından bu yazıda, ilgili tüm müdahaleler Çocuk Dostu Ortamlar olarak anılacaktır

Acil Durumlarda Çocuk Koruma Eğitimi Katılımcı El Kitabı

Katılımcı El Kitabı UNICEF Türkiye Ofisinin Acil Durumlarda Çocuk Koruma Sistemini güçlendirmek, sivil ve kamu kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Türkiye’de yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlanmıştır.

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar için Ulusal Minimum Standartlar El Kitapçığı


Bu kitapçık; ebeveyn bakımından yoksun çocuklar için geliştirilen ‘28 Minimum Standard’ın uygulanmasına yol göstermesi amacıyla özet doküman olarak hazırlanmıştır. Minimum standartların tamamı için lütfen www.aile.gov.tr adresinden Yönetim Bilgi Sistemlerinde bulunan Minimum Standartları ziyaret ediniz ya da kurumunuzdan kapsamlı listeyi talep ediniz.


Çocuk Bakım Kuruluşları için Özdeğerlendirme Rehberi


Bu Rehber, öz değerlendirme yönteminin uygulanması sırasında, yönetici ve çalışanlara yol göstermesi amacı ile yürürlükteki mevzuat ve düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Rehberin öncelikli kullanıcıları, uygulamayı gerçekleştirecek Kuruluş Yöneticileri ve çalışanlarıdır. Bununla birlikte, kuruluşta sunulan hizmetlerin gözetimi ve denetiminden sorumlu olan İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük ve Bakanlığımız Denetim Birimleri de Rehberin yararlanıcıları arasındadır. Öz değerlendirme uygulaması sırasında, Kuruluşlar tarafından, temel gerekliliklere aykırı olmamak koşuluyla, bu Rehberde önerilenler dışında araçlar ve yöntemler kullanılabilmesi mümkündür. Yine öz değerlendirmenin uygulanması, kuruluşlarda bakım kalitesi hedeflerine ulaşmak üzere başka yöntem ve uygulamaların sürdürülmesi ve geliştirilmesine engel teşkil etmemektedir. Rehber, uygulayıcıların değerlendirme ve önerileri doğrultusunda her yıl gözden geçirilerek güncellenecektir.


Suriye Krizi Aylık İnsani Durum Raporu: 14 TEMMUZ - 15 AĞUSTOS 2014


Türkiye'de Şartlı Nakit Transferi Programının İyileştirilmesine Yönelik POLİTİKA BELGESİ, 2014

Bu rapor, Türkiye’deki şartlı nakit transferi (ŞNT) programlarının iyileştirilmesi için çeşitli öneriler getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bu raporda ilk olarak şartlı nakit transferlerine ilişkin temel bilgiler verilmekte olup daha sonraki bölümde Brezilya, Arjantin, Meksika ve Şili gibi ülkelerde uygulanan ŞNT programlarının hem temel ve hem de birbirinden ayıran özelliklerine değinilmektedir. Üçüncü bölümde, ilk olarak Türkiye’de uygulanan ŞNT programı hakkında detaylı bilgi verilmekte ve daha sonra Türkiye’deki ŞNT programını iyileştirme yöntemleri ele alınmaktadır. Bu raporda ayrıca, Türkiye’deki mevcut ŞNT programınının iyileştirilmesine yönelik seçenekleri değerlendirmek üzere 10 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da (Türkiye) düzenlenen çalıştayın temel bulgularına da yer verilmektedir. Raporun son bölümünde gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik öneriler sunulmaktadır.